Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
bestyrelsen

Governance, CSR og Risici

Lundbeckfondens daglige drift er baseret på en governancestruktur, der sikrer, at fonden på transparent vis lever op til sin målsætning om at være en aktiv, værdiskabende ejer og investor og via sine uddelinger støtte dansk baseret forskning, der er af højeste international standard og kan gøre en forskel for menneskers sundhed og tilværelse.

Opgaver og ansvarsområder:
Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse, der:

  • fastlægger fondens strategi,træffer afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art,

  • træffer endelige beslutninger om tildeling af bevillinger på baggrund af indstillinger fra evalueringskomiteer

  • fører tilsyn med organisationen og påse, at fonden ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter samt

  • ansætter fondens direktør

Bestyrelsen afholder årligt minimum fire bestyrelsesmøder samt et seminar, hvor fondens strategi diskuteres og fastlægges.

Bestyrelsen har nedsat et forsknings- og et investeringsudvalg, der løbende mødes for at foretage mere detaljerede analyser og diskussioner af respektive uddelings- og investerings spørgsmål.

Sammensætning og valg
Bestyrelsen består af 10 medlemmer: Syv fundatsvalgte medlemmer og tre medarbejdervalgte repræsentanter, der vælges af medarbejderne i fondens datterselskaber. Bestyrelsen sammensættes på en måde, der sikrer, at medlemmernes viden og ekspertise tilsammen gør bestyrelsen i stand til at varetage fondens fundatsbestemte formål.

Den anbefalede valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er 2-4 år. Vi har valgt at være mere stringente. De syv fundatsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Dette skal sikre, at medlemmerne indsats kontinuerligt evalueres. Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges af medarbejderne i fondens datterselskaber, vælges for en fireårig periode i henhold til lovgivningen.

Valg eller genvalg kan ikke ske af nogen, som har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år, eller som er fyldt 75 år. Såfremt det er nødvendigt at fastholde et bestyrelsesmedlem grundet vedkommendes særlige kompetenceprofil, kan bestyrelsen vælge at fravige denne regel.

Bestyrelsen vælger og supplerer sig selv i overensstemmelse med fondens fundats. Ordinært valg sker på årsregnskabsmødet. Formand og næstformand indstiller nye medlemmer til fondens bestyrelse. Eksterne rådgivere anvendes som regel med henblik på at sikre de rette kandidater.

Bestyrelsen foretager regelmæssigt selvevaluering som faciliteres af en tredjepart. Evalueringen inkluderer blandt andet en gennemgang af styrker og svagheder i bestyrelsens arbejde, hvorvidt lovgivningens krav efterleves samt samarbejdet mellem direktion og bestyrelse.

Aktiv involvering i fondens datterselskaber
Som ejere er vi aktivt involveret i alle vores datterselskaber. Vi påser nøje udviklingen i datterselskaberne og søger at være en værdiskabende ejer og sparringspartner for ledelserne i datterselskaberne. Vi udøver vores indflydelse via repræsentation i selskabsbestyrelserne og på generalforsamlingerne. Fondens direktør har normalt sæde i datterselskabernes bestyrelser, typisk som næstformand, mens fondens formand ikke er medlem af datterselskabernes bestyrelser.

Vederlag
Medlemmer af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som ikke afhænger af hverken datterselskabers, portefølje- eller venture investeringers resultat. Medlemmer af forsknings- og investeringsudvalg samt bestyrelsesmedlemmerne i vores datterselskaber, modtager et særligt honorar. De enkelte medlemmers vederlag er oplyst i årsrapporten.

Habilitetsregler
Der er formuleret skriftlige regler for habilitet i forbindelse uddelinger, såvel som regler for bestyrelsesmedlemmers, medarbejderes og andres adgang til at modtage bevillinger fra fonden. Gældende habilitetsregler forefindes på Lundbeckfondens hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage bevillinger fra Lundbeckfonden.

Kommunikation
Lundbeckfonden har udarbejdet en politik for ekstern kommunikation, der angiver hvem der udtaler sig til offentligheden på fondens vegne og om hvilke forhold.

Fondens direktør fastlægger de overordnede rammer og mål for kommunikationsarbejdet og udtaler sig på vegne af fonden. Dette ansvar kan uddelegeres til kommunikationschefen eller relevante medlemmer af ledergruppen. Alle pressehenvendelser til bestyrelsen henvises til bestyrelsesformanden.
 

UDDELINGSGOVERNANCE
Lundbeckfondens overordnede kriterium for bevilling af forskningsmidler er, at ansøgningens videnskabelige indhold, ansøgers kvalifikationer og det faglige miljø på værtsinstitutionen er på et højt internationalt niveau, og at forskningen kan gøre en forskel for menneskers sundhed og tilværelse. Vi ønsker at sikre, at bedømmelsen af ansøgninger foregår ensartet.

Grundlæggende tilstræber fonden, at alle ansøgninger undergår peer review, og at dette sker med flertal af fondsuafhængige eksperter. Til vurdering af løbende projektansøgninger har fonden etableret to permanente bedømmelsespaneler med et flertal af eksterne og udenlandske eksperter. Til vurdering af større personlige og strategiske ansøgninger sammensættes ad hoc bedømmerpaneler af internationale eksperter. Alle medlemmer af bedømmerpaneler skal leve op til fondens habilitetsregler.

Alle bedømmelser udmunder i en indstilling til fondens bestyrelse, som foretager den endelige tildeling af bevilling i overensstemmelse med lovgivningens krav. Vurderingsprocedurer for ansøgninger og indstillinger justeres løbende i takt med udvikling og implementering af nye virkemidler.

Lundbeckfondens standard for god forskningspraksis
I 2014 vedtog fondens bestyrelse Lundbeckfondens standard for god forskningspraksis. Dette dokument understøtter grundlæggende principper for god forskningspraksis såsom forskningsintegritet, transparens og ansvarlighed. Alle bevillingsmodtagere skal underskrive dette dokument før de kan modtagere bevilling. Herigennem forpligter de sig til at overholde fondens standard for god forskningspraksis. Lundbeckfondens standard for god forskningspraksis refererer bl.a. til Uddannelsesministeriets Code of Conduct for Research Integrity fra 2014.

RISIKOSTYRING
Lundbeckfond-koncernen søger at sikre en fornuftig balance mellem værdiskabelse og risikoeksponering. Målet er at opnå et langsigtet, stabilt afkast med moderat risiko.

Risikostyring er en vigtig del af fondens forretningsprocedurer. Risikostyring i Lundbeckfonden foregår på tværs af hele gruppen, og vi monitorerer systematisk risici i relation til vores datterselskaber og investeringsområder.

De vigtigste risici for fonden relaterer sig til de forretningsmæssige risici i datterselskaberne og vores investeringer. Som en erhvervsdrivende fond er omdømmet også en vigtig del af vores risikostyring, og vi har derfor fokus på god governance. Vi sætter høje standarder for den måde, vi driver forretning på.

Risici relateret til vores datterselskaber
Risici inkluderer de forretningsmæssige og finansielle risici i datterselskaberne, H. Lundbeck, ALK, og Falck. Politikker og forretningsgange vedrørende risikostyring i datterselskaberne fastlægges individuelt af disses ledelse, da vi mener at sådanne forhold styres mest effektivt i de enkelte selskaber.

Som ejer og som medlem af bestyrelserne i vores datterselskaber monitorerer vi kontinuerligt udviklingen i datterselskaberne, hvilket indgår i den månedlige rapportering til Lundbeckfondens bestyrelse.

Risici relateret til vores porteføljeinvesteringer
Markedsrisici på porteføljeinvesteringerne styres med begrænsninger for maksimal eksponering mod enkelte aktivklasser og underliggende aktiver. Til styring af risiciene benyttes afledte finansielle instrumenter som swaps, optioner og terminsforretninger. Desuden er der grænser for varigheden på obligationsinvesteringer for at styre renterisikoen. Bestyrelsen fastlægger og vedtager investeringspolitikken, der regulerer anvendelsen af disse med hensyn til løbetid, omfang og krav til modparter.

Der udarbejdes ugentlige porteføljeafkastrapporter samt månedlige investeringsafkastrapporter til direktionen, der endvidere danner grundlag for den løbende rapportering til bestyrelsen.   

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Lundbeckfond-koncernen er en global koncern, der gennem sine uddelings- og investeringsaktiviteter har en betydelig indflydelse på samfundet. Vi vil gerne leve op til dette ansvar og anerkendes som en troværdig og ansvarlig koncern, som sætter høje standarder for åbenhed, engagement, og integritet.

Fonden har tilsluttet sig UN Global Compact, som er ti principper vedrørende virksomheders samfundsansvar. Disse er hjørnesten i Lundbeckfondens politikker, strategier og retningslinjer for:

  • Corporate governance

  • Uddelingsaktiviteter

  • Ejerskab i H. Lundbeck, ALK og Falck

  • Porteføljeinvesteringer og andre investeringer

Vi modarbejder alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Fonden følger i øvrigt FNs retningslinjer indenfor arbejdstagerrettigheder, miljø og menneskerettigheder samt bæredygtig udvikling.

Lundbeckfondens værdier og politikker er afspejlet i hele Lundbeckfond-koncernen. De konkrete politikker og kodeks vedrørende samfundsansvar for datterselskaberne fastlægges af disses bestyrelser, hvor Lundbeckfonden er repræsenteret. Vores repræsentanter i datterselskabernes bestyrelser sørger for at politikker for samfundsansvar, herunder menneskerettigheder og miljø håndhæves. Værdier og politikker tilpasses datterselskabernes særlige forhold.

For yderligere beskrivelse af Lundbecks, ALKs og Falcks tilgang til CSR henvises til deres årsrapporter samt deres respektive hjemmesider. 

Vores tilgang til CSR er også reflekteret i vores tilgang til tildeling af bevillinger, kommercielle investeringer samt ligestilling og diversitet.

Støtte til uafhængig forskning
Lundbeckfonden uddeler hvert år betydelige midler til støtte af forskning, som er til gavn for samfundet og gør en forskel for menneskers sundhed og tilværelse. I 2014 uddelte vi bevillinger svarende til DKK 474 mio. For at sikre, at vores bevillingsmodtagere lever op til betingelserne for hver enkelt bevilling, vurderer vi løbende de indsendte statusrapporter og afholder statusmøder med centrale bevillingsmodtagere. Endvidere er det ufravigeligt krav, at alle modtagere af en forskningsbevilling skriver under på fondens standard for god forskningspraksis.

Porteføljeinvesteringer
Det er fastlagt i fondens investeringspolitik, at fonden ikke må foretage investeringer i virksomheder, som formodes at agere uetisk eller strid med UN’s Global Compact’s ti principper. Vi undersøger jævnligt vores investeringsportefølje for at tilsikre, at de store investeringer lever op til vores politik. Undersøgelserne foretaget i 2014 blandt vores investeringer viste ingen tilfælde af uetisk adfærd eller brud på UN Global Compact’s ti principper.

Ligestilling og diversitet
Lundbeckfonden støtter op omkring ligestilling og diversitet og har som mål minimum at have begge køn repræsenteret i Lundbeckfondens og datterselskabernes bestyrelser. Vores mål, som blev sat tilbage i 2012, om at have mindst to medlemmer af hvert køn repræsenteret i disse bestyrelser, er allerede opnået. 

I 2014 blev et mandligt medlem af fondens bestyrelse erstattet af en kvinde. Bestyrelsen består nu af 5 mænd og 2 kvinder (eksklusiv medarbejderrepræsentanter). På ledelsesniveau er tre ud af seks personer i fonden kvinder.