Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook
Portfolio Investments

OM OS

Lundbeckfond Invest er fondens porteføljeinvesteringer bestående af fondens likvider og finansielle investeringer.

Lundbeckfond Invests investeringer tilstræber at skabe årlige, stabile afkast af fondens formue og sikre kapitalbasen for et finansielt beredskab til at understøtte datterselskabernes udvikling samt fondens uddelingsaktivitet. Som følge af ovenstående er det fondens strategi, at Lundbeckfond Invests investeringer til enhver tid skal være diversificeret mellem både brancher og aktivklasser. Målsætningen for vægtningen af de forskellige aktivklasser fastsættes af fondens bestyrelse.

Målet for Lundbeckfondens investeringsaktivitet er at opnå et langsigtet stabilt afkast med moderat risiko, der kan sikre Lundbeckfondens kapitalgrundlag og løbende opfyldelse af fondens forpligtelser overfor datterselskaberne, herunder H. Lundbeck A/S og fondens uddelinger.

For at opnå dette, er de finansielle mål:
•at fastholde eller øge købekraften af investeringsaktiverne
•at give et relativt forudsigeligt og stabilt afkast

For at opnå disse mål følges disse retningslinjer for investering:
•Porteføljen skal være diversificeret og omfatte en række aktivklasser, f.eks. aktier, obligationer, 
   kreditobligationer, private equity, ejendomme og distressed debt
•Porteføljen må ikke indeholde usædvanlige koncentrationer af risiko med hensyn til geografi, sektorer,
   virksomheder og politisk stabilitet
•Porteføljen skal overvejende bestå af børsnoterede aktiver

Lundbeckfondens bestyrelse har i henhold til fondens fundats og de fondsretslige regler det overordnede ansvar for forvaltningen. Bestyrelsen har nedsat et Investeringsudvalg, som sammen med direktionen er ansvarlig for:
•udmøntningen af investeringspolitikken
•overvågning af implementeringen af investeringspolitikken samt investeringsperformance

Direktøren og investeringschefen er ansvarlig for udførelsen af Investeringsudvalgets beslutninger og varetagelsen af den løbende styring og optimering af investeringsaktiverne. Større omlægninger af porteføljen af mere strategisk karakter, dvs. udenfor de fastlagte investeringsrammer, skal forelægges Investeringsudvalget med efterfølgende godkendelse af Bestyrelsen.

Investeringsporteføljen forvaltes af investeringsafdelingen. Størstedelen af formuen investeres af investerings-afdelingens eget team. Herudover benyttes eksterne porteføljeforvaltere, og der kan endvidere indgås partnerskaber med andre investorer for at opnå større investeringsgrundlag, såvel som for at udvide kompetencerne i forbindelse med særlige typer investeringer. Et eksempel er ejendomsselskabet Obel-LFI Ejendomme A/S, som ejes ligeligt med C.W. Obel Ejendomme A/S.

I forbindelse med de enkelte investeringer vælges den struktur, der sikrer maksimal indsigt og, når det er formålstjenstligt, indflydelse for at opnå sikkerhed for, at investeringen overholder fondens værdier og målsætning.

Risikostyring
Risikostyring er en integreret del af investeringsforvaltningen, og er beskrevet i detaljer i Investeringspolitikken, som er fastlagt af Bestyrelsen. Markedsrisikoen begrænses ved fastlagte limits for de enkelte aktivklasser. Der er endvidere fastlagt maksimumgrænser for varigheden på obligationsporteføljen. Likviditetsrisikoen styres ved begrænsninger på den andel af porteføljen, der må være investeret i illikvide aktier, dvs. unoterede investeringer. Foruden de nævnte rammer benyttes porteføljens Value-at-Risk (VaR) til at overvåge den aktuelle markedsrisiko.